Política de Privacidade

O Titular infórmao sobre a súa Política de Privacidade en canto ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que se poidan recoller durante a navegación polo Sitio Web: https://electomania.es

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións incluídas na  Aviso Legal.

Identidade responsable

 • Responsable:  Miguel Díaz López.
 • Enderezo:  Calle Canillas 63, Madrid - España.
 • Correo electrónico:   contactolectomania@gmail.com
 • Web:  https://electomania.es

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que cumpren cos requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular requirirá sempre o consentimento para o tratamento dos datos persoais, que poderá ser para unha ou varias finalidades concretas sobre as que o Titular informará previamente ao Usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou finalidades para as que se solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso das subscricións, o titular revisará periódicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar polo sitio web non é necesario proporcionar ningún dato persoal.

deber

O propietario infórmalle que en relación cos seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou eliminación.
 • Solicita a limitación do seu tratamento.
 • Opor tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é de carácter persoal polo que debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que supón que calquera cliente, abonado ou colaborador que en calquera momento facilitou os seus datos, poderá poñerse en contacto co Titular e solicitar información. sobre os datos que tivo almacenados e como se obtiveron, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a supresión dos devanditos datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos deberá enviar a súa solicitude xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente o enderezo de correo electrónico: contactoelectomania@gmail.com

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar para fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscríbete ao seu boletín informativo, está a proporcionar información persoal da que o propietario é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, acepta que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por — Miguel Díaz López — só como se describe nas páxinas:

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades coas que o Titular trata os datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións establecidas na páxina de Aviso Legal e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao Sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, uso indebido, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os seus datos poderán incorporarse a un ficheiro de lista de correo, do que o Titular é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que o Titular adopta todas as medidas de seguridade necesarias e garante que os datos persoais só serán utilizados para os fins indicados.

O Titular informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás que a devandita cesión de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun responsable. de tratamento. Neste último caso, a cesión de datos ao terceiro só se realizará cando o Titular conte co consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento do Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden conter contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente cómpre empregar cookies, que é información que se almacena no seu navegador web.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

 • O consentimento do interesado.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o propietario son:

 • Datos de identificación.
 • Non se procesan categorías de datos especialmente protexidas.

Conservación dos datos persoais

Os datos persoais facilitados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Navegación web

Ao navegar polo sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden utilizar para identificarlo.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

O propietario utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento de datos persoais que leven a cabo as páxinas web ás que se pode acceder a través dos distintos enlaces que contén o Sitio Web.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e actuais, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio Web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos enviados ao Sitio Web, exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio Web, declaras ter sido informado das condicións en materia de protección de datos persoais, aceptas e consentis o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para os fins indicados nesta Política de Privacidade.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web, debe aceptar esta política de privacidade.

Cambios na política de privacidade

O propietario resérvase o dereito de modificar esta política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Política de Privacidade

O Titular infórmao sobre a súa Política de Privacidade en canto ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que se poidan recoller durante a navegación polo Sitio Web: https://electomania.es

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como das condicións incluídas na  Aviso Legal.

Identidade responsable

 

 • Responsable:  Miguel Díaz
 • Enderezo:  Rúa Canillas, Madrid – España.
 • Correo electrónico:   contactolectomania@gmail.com
 • Web:  https://electomania.es

 

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o titular aplicará os seguintes principios que cumpren cos requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular requirirá sempre o consentimento para o tratamento dos datos persoais, que poderá ser para unha ou varias finalidades concretas sobre as que o Titular informará previamente ao Usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou finalidades para as que se solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso das subscricións, o titular revisará periódicamente as listas e eliminará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

 

Obtención de datos persoais

Para navegar polo sitio web non é necesario proporcionar ningún dato persoal.

deber

O propietario infórmalle que en relación cos seus datos persoais ten dereito a:

 

 • Solicitar acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do seu tratamento.
 • Opor tratamento.

 

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é de carácter persoal polo que debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que supón que calquera cliente, abonado ou colaborador que en calquera momento facilitou os seus datos, poderá poñerse en contacto co Titular e solicitar información. sobre os datos que tivo almacenados e como se obtiveron, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación dos devanditos datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos deberá enviar a súa solicitude xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente ao enderezo de correo electrónico: contactoelectomania@gmail.com

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar para fins administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando se conecta ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscríbete ao seu boletín informativo, está a proporcionar información persoal da que o propietario é responsable. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, acepta que a súa información sexa recollida, utilizada, xestionada e almacenada por - Jose L. Salvador - só como se describe nas páxinas:

 

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

 

 

Existen outras finalidades coas que o Titular trata os datos persoais:

 

 • Garantir o cumprimento das condicións establecidas na páxina de Aviso Legal e da lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden ao sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recompila.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.

 

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, uso indebido, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os seus datos poderán incorporarse a un ficheiro de lista de correo, do que o Titular é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que o Titular adopta todas as medidas de seguridade necesarias e garante que os datos persoais só serán utilizados para os fins indicados.

O Titular informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, agás que a devandita cesión de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun responsable. de tratamento. Neste último caso, a cesión de datos ao terceiro só se realizará cando o Titular conte co consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos requirirase o consentimento do Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden conter contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente cómpre empregar cookies, que é información que se almacena no seu navegador web.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é:

 • O consentimento do interesado.

 

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o propietario son:

 

 • Datos de identificación.
 • Non se procesan categorías de datos especialmente protexidas.

 

Conservación dos datos persoais

Os datos persoais facilitados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

 

 

Navegación web

Ao navegar polo sitio web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír o enderezo IP, a xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden utilizar para identificarlo.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

 

 

O propietario utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento de datos persoais que leven a cabo as páxinas web ás que se pode acceder a través dos distintos enlaces que contén o Sitio Web.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e actuais, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do Sitio Web, é o único responsable da veracidade e corrección dos datos enviados ao Sitio Web, exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do Sitio Web, declaras ter sido informado das condicións en materia de protección de datos persoais, aceptas e consentis o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para os fins indicados nesta Política de Privacidade.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web, debe aceptar esta política de privacidade.

Cambios na política de privacidade

O propietario resérvase o dereito de modificar esta política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Patrón VIP mensualMáis información
beneficios exclusivos: acceso completo: vista previa dos paneis horas antes da súa publicación aberta, panel para xeral: (desglose de escanos e votos por provincias e partidos, mapa do partido gañador por provincias), electPanel autónomo quincenal exclusiva, sección exclusiva para mecenas no Foro e electPanel especial VIP exclusivamente mensual.
3,5 € ao mes
Patrón VIP trimestralMáis información
beneficios exclusivos: acceso completo: vista previa dos paneis horas antes da súa publicación aberta, panel para xeral: (desglose de escanos e votos por provincias e partidos, mapa do partido gañador por provincias), electPanel autónomo quincenal exclusiva, sección exclusiva para mecenas no Foro e electPanel especial VIP exclusivamente mensual.
10,5€ durante 3 meses
Patrón VIP semestralMáis información
beneficios exclusivos: Vista previa dos paneis horas antes da súa publicación aberta, panel para xerais: (desglose de escanos e votos por provincias e partidos, mapa do partido gañador por provincias), electos Panel rexional quincenal exclusivo, sección exclusiva para Mecenas no Foro e elixidos Panel especial Exclusivo VIP mensual.
21€ durante 6 meses
Patrón VIP anualMáis información
beneficios exclusivos: acceso completo: vista previa dos paneis horas antes da súa publicación aberta, panel para xeral: (desglose de escanos e votos por provincias e partidos, mapa do partido gañador por provincias), electPanel autónomo quincenal exclusiva, sección exclusiva para mecenas no Foro e electPanel especial VIP exclusivamente mensual.
35€ por 1 ano

Contacte connosco

?>